صفحه نشست جلسات مهدویت

برای اطلاع از  برنامه سلسله نشست های مهدویت میتوانید به صفحه زیر مراجعه کنید.

مستندات و جدول برنامه ریزی کلاس های مهدویت

 

 

سنت پژوهی؛ رویکردی نوین به آینده پژوهی مهدویت 

 

چکیده

فهم سنن الهی از دستاوردهای بسیار مهم شاگردی در محضر آیات قرآن کریم و روایات معصومین ، بوده و جایگاه مهمی را در جهان بینی اسلامی به خود اختصاص می دهد. بنابراین لحاظ  این سنت ها در آیندهپژوهی در پرتو رهنمودهای دینی، می توان گفت آینده پژوهی دینی از جایگاه ویژه و ممتازی نسبت به آینده پژوهی رایج برخوردار است. ما در این مقاله در صدد  ارائه روشی نوین در آینده پژوهی دینی مبتنی بر سنن الهی به نام "سنت پژوهی" بوده ایم. این مقاله در چهار بخش تنظیم شده است:  در بخش اول برای تبیین مسئله به ضرورت آینده پژوهی  دینی اشاره شده،در بخش دوم ادبیات موضوع در مورد سنت مرور شده،در بخش سوم چرایی و چگونگی سنت پژوهی،به منزله رویکردی برای فهم از سنن،در آینده پژوهی مورد بحث قرار گرفته و در نهایت در بخش چهارم،به سنت پژوهی در ارتباط با مهدویت پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و تحقیق در پرتو آیات قران کریم،با استفاده از روش های تفسیری بده است.

برای مطالعه کامل این مطلب روی لینک زیر کلیک کنید.

ادامه مطلب