خلاصه؟

تمدید ساعت کاری سازمان

ساعت اداری تا پایان مرداد ماه ساعت 7 الی 15 می باشد.


 ساعت اداری تا پایان مرداد ماه ساعت 7 الی 15 می باشد.

دسته ها اطلاعیه