نمایشگاه عفاف و حجاب

نمایشگاه عفاف و حجاب

بسیج خواهران برگزار می نماید:
نمایشگاه عفاف و حجاب (شامل، چادر، مانتو، پالتو، روسروی و ...)


بسیج خواهران برگزار می نماید:

نمایشگاه عفاف و حجاب (شامل، چادر، مانتو، پالتو، روسروی و ...)

زمان: 05/09/1397 لغایت 14/09/1397

مکان: محوطه بسیج سازمان