انتصاب مشاور معاون محترم فضای مجازی و مدیر کل تولید و توزیع محتوا

انتصاب مشاور معاون محترم فضای مجازی و مدیر کل تولید و توزیع محتوا

انتصاب جناب آقای علی امامی به سمت "مشاور معاون فضای مجازی" و جناب آقای محمد شجاعیان به سمت "مدیر کل تولید و توزیع محتوا"


معاونت محترم فضای مجازی، طی حکمی جناب آقای "علی امامی" را به سمت "مشاور معاون فضای مجازی" و جناب آقای "محمد شجاعیان" را به سمت "مدیر کل تولید و توزیع محتوا"  منصوب کرد.