پنجمین جلسه از سلسله نشست های تبیین قرآنی جریان انقلاب اسلامی

پنجمین جلسه از سلسله نشست های تبیین قرآنی جریان انقلاب اسلامی

پنجمین جلسه از سلسله نشست های تبیین قرآنی جریان انقلاب اسلامی ساعت هشت و نیم روز یکشنبه 19اسفند ماه در سالن رضوان بسیج برگزار می شود. برای اطلاعات بیشتر به آدرس iribcs.ir/mahdaviat مراجعه نمایید


اطلاعات نشست ها در سایت های زیر قابل دسترسی است.
سایت معاونت مجازی ذیل لوگوی مهدویت و آینده نگری با آدرس:     Iribcs.ir
سایت معاونت برنامه ریزی ذیل بخش موضوعات مفید با آدرس:  pmd.irib.ir