جلسه ریاست محترم سازمان با معاون فضای مجازی و تعدادی از مدیران کل معاونت

جلسه ریاست محترم سازمان با معاون فضای مجازی و تعدادی از مدیران کل معاونت

جلسه ریاست محترم سازمان با معاون فضای مجازی و تعدادی از مدیران کل معاونت در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸


جلسه ریاست محترم سازمان با معاون فضای مجازی و تعدادی از مدیران کل معاونت در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

/*/