دوره آموزشی زیباکنار

جدول زمانبندی دوره های آموزشی مجتمع زیباکنار

ردیف

گروه آموزشی

کنداکتور آموزشی

1

وب سایت

2

تولید

3

رصد

4

شبکه های اجتماعی

5

معاونین